“SOLAR ROOFTOP” Project

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานและสนับสนุนพลังงานสะอาด เราติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ระบบโซลาร์รูฟท็อปผลิตไฟฟ้าโดยตรงจากดวงอาทิตย์ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ นอกจากนี้ยังสามารถบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ