โครงการคัดแยกขยะ คือ โครงการบริหารจัดการขยะ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้จัดกิจกรรม Waste Management โครงการคัดแยกขยะภายในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้กับพนักงาน โดยเริ่มที่การสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะ และทิ้งลงถังให้ถูกประเภท เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องไปฝั่งกลบและเพิ่มปริมาณขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นต้นแบบที่ดีด้านบริหารจัดการขยะ