ร่วมงานกับเรา

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าพนักงานของเราเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่อความสำเร็จของธุรกิจของเรา ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความรู้ และทัศนคติใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการเติบโตของพนักงาน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ นอกจากนี้เรายังเพิ่มค่านิยมหลักของ CSC รวมถึงสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีความสุขเพื่อเป็นวัฒนธรรมองค์กร พนักงานของเราปฏิบัติตามธรรมาภิบาลที่ดีและเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

ค่านิยม

ลูกค้าต้องมาก่อน
คุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง
เพิ่มคุณค่าให้กับพนักงาน
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ฝึกงานกับเรา

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับเรา ระหว่างที่ฝึกงานกับเรา นักศึกษาจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พัฒนาทักษะใหม่ๆ และประสบการณ์ ตรงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับความต้องการของ CSC business

ระยะเวลาการฝึกงาน: พิจารณาจากช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดและความต้องการของหน่วยงาน

กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมประวัติการทำงานจนถึงปัจจุบัน, เงินเดือนที่คาดหวัง และรูปถ่าย มาที่

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ประเทศไทย

โทร : (662) 533-0450 ต่อ 578
แฟกซ์ : (662) 974-1118

wanida@crownseal.co.th