การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในด้านความยั่งยืน นอกจากลูกค้า พนักงาน และคู่ค้าแล้ว เรายังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย เพื่อเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตาม ESG ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

นวัตกรรม

เพื่อก้าวสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถ ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนและยังมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

Bio-Plastic

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้มีการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่สำหรับผลิตฝาพลาสติก โดยมีการผลิตฝาด้วยวัตถุดิบปัจจุบันผสมกับ Biobased plastic จำนวณ 30% เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหา สิ่งแวดล้อม ซึ่งฝาที่ผลิต ได้แก่ ฝา Aseptic สำหรับขวด PCO1881 และฝาน้ำดื่ม (29/25 Closure) โดยมีแผน ในการขยายผลไปยังฝาชนิดอื่น พร้อมกับการเพิ่มปริมาณ Biobased plastic ที่ใช้ผลิตร่วมด้วย

สิ่งแวดล้อม

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ พร้อมทั้งจัดการการใช้พลังงาน น้ำ และของเสีย

โครงการคัดแยกขยะ คือ โครงการบริหารจัดการขยะ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้จัดกิจกรรม Waste Management โครงการคัดแยกขยะภายในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้...อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Bio-Plastic”

ได้มีการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่สำหรับ ผลิตฝาพลาสติก โดยมีการผลิตฝา ด้วยวัตถุดิบปัจจุบันผสมกับ Biob...อ่านต่อ

COGEN

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ลงทุนในระบบ Cogeneration ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากในการผลิตไฟฟ...อ่านต่อ

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดงานความปลอดภัยในการทำงานและการอนุรักษ์พลังงาน (Safety & Energy day) ประจำปี 2562

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการความปลอดภัยและคณะทำงาน การจัดการพลังงาน ได้จัดงาน SAFETY & ENERGY ...อ่านต่อ

เพื่อสังคม

บริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมโดยรับผิดชอบต่อพนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์ บริษัทฯคำนึงถึงในผลกระทบที่บริษัทมีต่อพนักงาน ชุมชนท้องถิ่น และสังคม บริษัทฯให้ความสำคัญกับ สุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวข้อกำหนดทางสิทธิมนุษยชนและสถานที่ทำงาน

บริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “You Share You Give” ปีที่ 2 บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี”

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณนฤภร อรุณประพันธ์ ผู้อำนวยการขาย แ...อ่านต่อ

บริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “You Share You Give” บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต”

บริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “You Share You Give” บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ “สถานสงเคราะ...อ่านต่อ

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เนื่องด้วย โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) จะเปิดให้บริการโรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เนื่องด้วย โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) จะเ...อ่านต่อ

ทอดกฐินสามัคคี ครบรอบ 50 ปี บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

ทอดกฐินสามัคคี ครบรอบ 50 ปี บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสบริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เปิดทำ...อ่านต่อ

ธรรมาภิบาล

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืน มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดมา อ่านเพิ่มเติม

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

มาตรฐานการรับรองคุณภาพ