การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในด้านความยั่งยืน นอกจากลูกค้า พนักงาน และคู่ค้าแล้ว เรายังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย เพื่อเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตาม ESG ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

นวัตกรรม

เพื่อก้าวสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถ ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนและยังมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

Bio-Plastic

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้มีการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่สำหรับผลิตฝาพลาสติก โดยมีการผลิตฝาด้วยวัตถุดิบปัจจุบันผสมกับ Biobased plastic จำนวณ 30% เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหา สิ่งแวดล้อม ซึ่งฝาที่ผลิต ได้แก่ ฝา Aseptic สำหรับขวด PCO1881 และฝาน้ำดื่ม (29/25 Closure) โดยมีแผน ในการขยายผลไปยังฝาชนิดอื่น พร้อมกับการเพิ่มปริมาณ Biobased plastic ที่ใช้ผลิตร่วมด้วย

โตโย ไซกัน ตระหนักถึงกระป๋องเครื่องดื่มอะลูมิเนียมรีไซเคิล 100% แห่งแรกของโลก

บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้ง เปิดตัวกระป๋องอะลูมิเนียมรีไซเคิล 100% แห่งแรกของโลก เพื่อให้เกิดสังคมที่ปลอดคาร์บอนและยั่งยืน โดยกระป๋องอะลูมิเนียมรีไซเคิล 100% ชนิดแรกนี้ ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดย Suntory Spirits Ltd. และ UACJ ซึ่งสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 60% เมื่อเทียบกับกระป๋องอลูมิเนียมทั่วไป

For more information, please visit https://www.tskg-hd.com/en

สิ่งแวดล้อม

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ พร้อมทั้งจัดการการใช้พลังงาน น้ำ และของเสีย

จานรองแก้วจากฝาพลาสติกที่ใช้แล้ว

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับสถาบันพลาสติก นำฝาขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว มาสร้างสรรค์เป็นผล...อ่านต่อ

บล็อกปูพื้นจากขยะฝาพลาสติกในโรงงาน

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) วิจัยแล...อ่านต่อ

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากฝาพลาสติกที่ใช้แล้ว” ต่อยอดโครงการ Waste Management ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากฝาพลาสติกที่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากกิจกรรมคัดแยก...อ่านต่อ

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO)

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกร...อ่านต่อ

เพื่อสังคม

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมโดยรับผิดชอบต่อพนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์ บริษัทฯคำนึงถึงในผลกระทบที่บริษัทมีต่อพนักงาน ชุมชนท้องถิ่น และสังคม บริษัทฯให้ความสำคัญกับ สุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวข้อกำหนดทางสิทธิมนุษยชนและสถานที่ทำงาน

โครงการ “You Share You Give” ปีที่4 บริจาคเงินและสิ่งของให้กับ “สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี”

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ จากโครงการ “You Share You Give” ปีที่4 และเงินบร...อ่านต่อ

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบน้ำดื่มให้กับชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์

คุณ โอภาศ ธันวารชร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมส่งมอบน...อ่านต่อ

โครงการ “You Share You Give” ปีที่ 3 บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี”

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินจากโครงการ “You Share You Give”...อ่านต่อ

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “You Share You Give” ปีที่ 2 บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี”

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณนฤภร อรุณประพันธ์ ผู้อำนวยการขาย ...อ่านต่อ

ธรรมาภิบาล

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืน มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดมา อ่านเพิ่มเติม

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

มาตรฐานการรับรองคุณภาพ