ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Bio-Plastic”

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)ได้มีการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่สำหรับผลิตฝาพลาสติก โดยมีการผลิตฝาด้วยวัตถุดิบปัจจุบันผสมกับ Biobased plastic จำนวณ 30% เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งฝาที่ผลิต ได้แก่ ฝา Aseptic สำหรับขวด PCO1881 และฝาน้ำดื่ม (29/25 Closure) โดยมีแผนในการขยายผลไปยังฝาชนิดอื่น พร้อมกับการเพิ่มปริมาณ Biobased plastic ที่ใช้ผลิตร่วมด้วย