บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “You Share You Give” ปีที่ 2 บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี”

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณนฤภร อรุณประพันธ์ ผู้อำนวยการขาย และคุณธนัยนันท์ ระวีวงศ์วสุ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายขายและการตลาดร่วมบริจาคเงินจากโครงการ “You Share You Give” และเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน จำนวนทั้งหมด 20,000 บาทพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้จำนวนหนึ่ง ให้แก่ “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี” ภายใต้โครงการ “You Share You Give” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการตอบกลับแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปี 2564