บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานสัมมนา “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

คุณนฤภร อรุณประพันธ์ ผู้อำนวยการขาย บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยาย ในงานสัมมนา APEC Webinar “Municipal Solid Waste Management by Circular Economy Concept : การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยงานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน  ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวความคิด  และแนวทางปฏิบัติที่ดี ในโอกาสนี้ คุณนฤภร ได้บรรยายเรื่อง แนวทางการรีไซเคิลเศษพลาสติกและโลหะจากอุตสาหกรรม นอกจากนี้ทาง บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ยังได้นำโครงการคัดแยกขยะของบริษัทฯ ไปจัดแสดงและเผยแพร่ในงานนี้อีกด้วย