โครงการ “You Share You Give” ปีที่ 3 บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี”

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินจากโครงการ “You Share You Give” ปีที่ 3 และเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน จำนวนทั้งหมด 25,000 บาท พร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้จำนวนหนึ่ง ให้แก่ “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี” ภายใต้โครงการ “You Share You Give” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการตอบกลับแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปี 2565