บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากฝาพลาสติกที่ใช้แล้ว” ต่อยอดโครงการ Waste Management ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

          บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากฝาพลาสติกที่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากกิจกรรมคัดแยกขยะภายในองค์กร (Waste Management) โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมนำฝาพลาสติกที่ใช้แล้วมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือศิลปะต่างๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างจิตสำนึกของคนในองค์กรให้นำทรัพยากรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะและช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม