บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30)

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) เท่านั้น โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2565 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
117,358,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.71 ของกำไรสุทธิ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นี้