บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)

รูปที่ 1-resize
รูปที่ 6
รูปที่ 7

                      บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2566 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.83 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.33 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97,822,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.14 ของกำไรสุทธิ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นี้