บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเรื่อง Retort Sterilization Technology

          เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมเรื่อง “Retort Sterilization Technology” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรม รามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ การฆ่าเชื้อโดย Retort อย่างมีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์หาสาเหตุของการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาและการป้องกัน โดยมีลูกค้า และบุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก Mr. Toshihiro Tanabe, Manager of Customer Solutions Group, Fundamental Technology Department, Toyo Seikan Co., Ltd. (Technical Center) เป็นวิทยากร