ร่วมบริจาค ถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุงแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ที่วัดสายสุวพพรรณ

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) คุณพันเทพ สุภาไชยกิจ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ ชมรมฝาจีบ เข้าร่วมบริจาคถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง พิธี “ มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 ” ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชฯ กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ โรงทานตามพระดำริฯ วัดสายสุวพรรณ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี