ฝาจีบจัดอบรม เรื่อง จรรยาบรรณบริษัทฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมเรื่องจรรยาบรรณบริษัทฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ให้กับพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีของทุกคนในองค์กร จนเป็นวัฒนธรรมที่จะนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนต่อไป