ฝาจีบจัดอบรม เรื่อง สัญญาณบอกเหตุ “การทุจริตคอร์รัปชั่น” ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมเรื่องสัญญาณบอกเหตุ “การทุจริตคอร์รัปชั่น” ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ให้กับพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีของทุกคนในองค์กร จนเป็นวัฒนธรรมที่จะนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนต่อไป