ฝาจีบ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ ห้องบอลรูม โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2563 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.45 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.95 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,558,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.52 ของกำไรสุทธิและกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นี้