บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “You Share You Give” บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต”

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณพันเทพ สุภาไชยกิจ พร้อมคุณนฤภร อรุนประพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย คุณนิตยา สิริจริยาพร ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ และคุณธนัยนันท์ ระวีวงศ์วสุ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และทีมฝ่ายขายและการตลาดร่วมบริจาคเงินจากโครงการ “You Share You Give” และเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน จำนวนทั้งหมด 30,000 บาทและสิ่งของมูลค่า 23,916 บาท ให้ “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต” ภายใต้โครงการ “You Share You Give” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการตอบกลับแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปี 2563