บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน SGA ในการประชุม Thailand Quality Conference & The 22nd Symposium TQM-Best Practices in Thailand ครั้งที่ 22ตัวแทนบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการและนำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย ประเภท TQM Progressive Learners ปี 2564 เรื่อง เพิ่มอัตราการเดินเครื่องและลดของเสียในการผลิต จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยมีผู้เข้ารับฟังการนำเสนอกว่า 200 คน/บริษัทฯ