บันทึกข้อตกลง Safety Commitment วันที่ 31 มกราคม 2565 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

 

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อพนักงานภายในบริษัทฯ รวมไปถึงบริษัทคู่ค้า ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่หลักที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน ป้องกันการเสี่ยงอันตราย รวมถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับบริษัทคู่ค้า เพื่อถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์/อุบัติเหตุขึ้นภายในบริษัทฯ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป