บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาความรู้และงานวิจัย

นายโอภาศ ธันวารชร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายยูกิฮิโตะ โนซากิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสเทคนิค บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) และ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหารและคณะทำงาน ทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาความรู้และงานวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี