คณะกรรมการตรวจสอบ

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

ตำแหน่ง:
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ:

ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยมิสซุรี (โคลัมเบีย) สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรด้านการคลัง สถาบันไอเอ็มเอฟ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรด้านบริหาร ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP 23)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โรงพยาบาลวิภาวดีรังสิต
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 • ประธานกรรมการ / ส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ประธานกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยลักษณ์
 • กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • กรรมการ และผู้ช่วยเหรัญญิก มูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์
 • กรรมการ และผู้จัดการ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน
 • 2556-2562 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต 
 • 2556-2562 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ตำแหน่ง:
 • กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ:

ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • พณ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.Sc. (Textile Engineering), University of Leeds, U.K.
 • วศ.บ.(อุตสาหกรรมโรงงาน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP 39/2005)
 • Director Certification Program (DCP 83/2007)
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2015)
 • Board Nomination & Compensation Program (BNCP 7/2019)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด
 • 2548-2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557-2563 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
 • 2556-2562 กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ตำแหน่ง:
 • กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ Hiroshima University of Economics
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Economice, Northwestern University, USA
 • Directors Certification Program (DCP 17/2022)
 • Financial Statements for Directors (FSD 2/2008)
 • Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)
 • Financial Institutions Governance Program (FGP 7/2013)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด 
 • 2559-2561 ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 2555-2560 กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552-2559 กรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2556-2558 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2554-2558 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง