บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต และความจำเป็นอื่นๆ

  1. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท ทั้งนี้ หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล
  2. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  3. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ ในอัตรา หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทฯ พร้อมกับการส่งมอบใบหุ้นคืนให้แก่บริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด