การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างองค์กร ให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อันนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ซึ่งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2555 คณะกรรมการโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ได้พัฒนาหลักเกณฑ์การสำรวจของโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสำรวจของ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล บริษัทฯ จึงได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในหลักการปรับปรุงใหม่นี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เทียบเท่าสากล

ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่นำมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแต่ปรับลำดับวิธีการนำเสนอให้เป็นไปตามบริบทการทำหน้าที่ ของคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ปี 2560 โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

ดาวน์โหลดข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดี