คณะกรรมการบริษัท

นายเทพ วงษ์วานิช

ตำแหน่ง:
 • ประธานกรรมการ

สัญชาติ:

ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • ประธาน บริษัท ทีพีซีวีนา พลาสติก แอนด์เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • SCG Country Executive Director ประเทศเวียดนาม
 • กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
 • 2557-2562 Board of Commissioner PT. Indonesia Caps & Closures Co.,Ltd.
 • 2539-2561 กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นายพรวุฒิ สารสิน

ตำแหน่ง:
 • รองประธานกรรมการ

สัญชาติ:

ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง จำกัด

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

ตำแหน่ง:
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ:

ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยมิสซุรี (โคลัมเบีย) สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรด้านการคลัง สถาบันไอเอ็มเอฟ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรด้านบริหาร ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP 23)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โรงพยาบาลวิภาวดีรังสิต
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทย
 • ประธานกรรมการ ส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ประธานกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • กรรมการ และผู้ช่วยเหรัญญิก มูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์
 • กรรมการ และผู้จัดการ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน
 • 2556-2562 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต 
 • 2556-2562 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทย์คอร์ป จำกัด

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ตำแหน่ง:
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ:

ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • พณ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.Sc. (Textile Engineering), University of Leeds, U.K.
 • Director Accreditation Program (DAP 39/2005)
 • Director Certification Program (DCP 83/2007)
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2015)
 • Board Nomination & Compensation Program (BNCP 7/2019)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝาจีบ 
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด
 • 2547-2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557-2563 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
 • 2556-2562 กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด

นายโอภาศ ธันวารชร

ตำแหน่ง:
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้จัดการใหญ่

สัญชาติ:

ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (2004)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 1 ก.ย. 2564-31 ธ.ค. 2564 รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
 • 2554 – 2560 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายโมโตอะกิ คิริ

ตำแหน่ง:
 • กรรมการ

สัญชาติ:

ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Rikkyo ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน Audit Committee PT. INDONESIA CAPS AND CLOSURES    

 • เม.ย. 2562 – มี.ค. 2565 Director, Executive Operating Officer, Head of Sales Department บจก. นิปปอน โคลสเชอร์ส

 • ก.พ. 2560 – ธ.ค. 2564 President PT. INDONESIA CAPS AND CLOSURES   

 • เม.ย 2561 – มี.ค. 2562 Executive Operating Officer, Head of Sales Department บจก. นิปปอน โคลสเชอร์ส

 • เม.ย. 2559 – มี.ค. 2561 Executive Operating Officer, General Manager of Eastern Sales Division 2 บจก. นิปปอน โคลสเชอร์ส

 • ม.ค. 2552 – มี.ค. 2559 General Manager of Eastern Sales Division 2, Sales Division บจก. นิปปอน โคลสเชอร์ส

นายทาดะชิ ฟูนะฮาชิ

ตำแหน่ง:
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร

สัญชาติ:

ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย Meiji ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • Operating Officer & Procurement Head บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

 • Executive Operating Officer บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด

 • เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน Operating Officer & Procurement Head บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

 • เม.ย. 2562 – มี.ค. 2563 Operating Officer & General Manager of Procurement บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

 • ก.ค. 2561 – มี.ค. 2562 Operating Officer & Material Procurement Head บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด

 • เม.ย. 2560 – ม.ค. 2561 General Manager of Material Procurement at Material, Environment & Quality Assurance Division บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด

 • ต.ค. 2558 – มี.ค. 2560 General Manager of Material Procurement at Sales Division บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด

 • ม.ค. 2558 – ก.ย. 2558 General Manager at Sales Division บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ตำแหน่ง:
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • M.A.(Economics), Northwestern University, USA.
 • Financial Statements for Directors (FSD 2/2008)
 • Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2559-2561 ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 2555-2560 กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552-2559 กรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2556-2558 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2554-2558 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

ศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล

ตำแหน่ง:
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าแทน

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท และปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการหมัก มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
 • Director Accreditation Program (DAP 97/2012)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าแทน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2528-2563 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2540-2554 ผู้แทนไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการประชุม Codex Committee on Food Hygiene ซึ่งเป็นโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ จัดทำโดยองค์การสหประชาชาติ FAO/WHO

นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข

ตำแหน่ง:
 • กรรมการ

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP 78/2006) (English Program)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ รองประธานคระกรรมการบริหารคนที่ 3 และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เสริมสุข โฮลดิงส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยดริ้ง จำกัด
 • 2555-ก.ค. 2563 กรรมการ บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จำกัด
 • 2555-ก.ค. 2563 กรรมการ บริษัท Great Brands Limited
 • 2554-ก.ย.58 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

นายโยชิยูกิ ชิคาโนะ

ตำแหน่ง:
 • กรรมการ

สัญชาติ:

ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • 2561 General Manager, Sales Administration office./ บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด
 • 2560 General Manager, Sales Dept./ บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด
 • 2558-2559 Manager, Sales Dept./ บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด

นายยูกิฮิโตะ โนซากิ

ตำแหน่ง:
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร

สัญชาติ:

ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัย Akita ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • Operating Officer/ General manager, Mold Technology Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • 2560 General Manager, Mold Technology Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • 2559 General Manager, Engineering Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • 2558 General Manager, Quality Assurance Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด

นายฮิสะโตชิ อิสุโบะ

ตำแหน่ง:
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ:

ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยคันไช ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • Executive Operating Officer Corporate Planning บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • เม.ย. 2561 Operating Officer Global Business Planning บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • เม.ย. 2559 General Manager Operational Headquarter บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • มิ.ย. 2558 Head of Procurement Center บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • เม.ย. 2555 General Manager – Procurement บริษัท โตโย ไซกัน ไกซา จำกัด

นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ

ตำแหน่ง:
 • กรรมการ

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเดนเวอร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program (DCP 60/2005)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด
 • กรรมการบริษัท บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
 • กรรมการบริษัท บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
 • กรรมการบริษัท บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
 • ที่ปรึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางสาวราตรี จันทำ

ตำแหน่ง:
 • เลขานุการบริษัท
 • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 • เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
 • เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • Company Secretary Program (CSP) 74/2016
 • Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 33/2016
 • Effective Minutes Taking (EMT) 39/2017
 • Fundamentals Practice for Corporate Secretaries 1/2016
 • Advances for Corporate Secretaries 1/2016
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ผู้จัดการสำนักเเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2559-เม.ย.2561 เลขานุการบริษัท บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)