คณะกรรมการบริหาร

นายเทพ วงษ์วานิช

ตำแหน่ง:
 • ประธานกรรมการบริหาร

สัญชาติ:

ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • ประธาน บริษัท ทีพีซีวีนา พลาสติก แอนด์เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • SCG Country Executive Director ประเทศเวียดนาม
 • กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
 • 2557-2562 Board of Commissioner PT. Indonesia Caps & Closures Co.,Ltd.
 • 2539-2561 กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นายโอภาศ ธันวารชร

ตำแหน่ง:
 • กรรมการบริหาร

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (2004)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการบริหาร บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 1 ก.ย. 2564-31 ธ.ค. 2564 รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
 • 2554 – 2560 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล

ตำแหน่ง:
 • กรรมการบริหาร

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท และปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการหมัก มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
 • Director Accreditation Program (DAP 97/2012)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการบริหาร บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2528-2563 อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2540-2554 ผู้แทนไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยในการประชุม Codex Committee on Food Hygiene ซึ่งเป็นโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ จัดทำโดยองค์การสหประชาชาติ FAO/WHO

นายยูกิฮิโตะ โนซากิ

ตำแหน่ง:
 • กรรมการบริหาร

สัญชาติ:

ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัย Akita ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการบริหาร บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • Operating Officer/ General manager, Mold Technology Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • 2560 General Manager, Mold Technology Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • 2559 General Manager, Engineering Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • 2558 General Manager, Quality Assurance Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • 2556 Ishioka Plant manager/ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด

นายทาดะชิ ฟูนะฮาชิ

ตำแหน่ง:
 • กรรมการบริหาร

สัญชาติ:

ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย Meiji ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการบริหาร บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • Operating Officer & Procurement Head บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

 • Executive Operating Officer บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด

 • เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน Operating Officer & Procurement Head / บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

 • เม.ย. 2562 – มี.ค. 2563 Operating Officer & General Manager of Procurement / บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

 • ก.ค. 2561 – มี.ค. 2562 Operating Officer & Material Procurement Head /บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด

 • เม.ย. 2560 – ม.ค. 2561 General Manager of Material Procurement at Material, Environment & Quality Assurance Division / บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด

 • ต.ค. 2558 – มี.ค. 2560 General Manager of Material Procurement at Sales Division / บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด

 • ม.ค. 2558 – ก.ย. 2558 General Manager at Sales Division / บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด