คณะกรรมการบริหาร

นายเทพ วงษ์วานิช

ตำแหน่ง:
 • ประธานกรรมการบริหาร

สัญชาติ:

ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
 • 2549 – 2566 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – มิ.ย. 2565 SCG Country Executive Director ประเทศเวียดนาม
 • 2557-2562 Board of Commissioner PT. Indonesia Caps & Closures Co.,Ltd.
 • 2539-2561 กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นายโอภาศ ธันวารชร

ตำแหน่ง:
 • กรรมการบริหาร

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (2004)
 • Director Certification Program (DCP 335/2023)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการบริหาร บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 1 ก.ย. 2564-31 ธ.ค. 2564 รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
 • 2554 – 2560 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล

ตำแหน่ง:
 • กรรมการบริหาร

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท และปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการหมัก มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
 • Director Accreditation Program (DAP 97/2012)
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2022)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการบริหาร บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2528-2563 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2540-2554 ผู้แทนไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการประชุม Codex Committee on Food Hygiene ซึ่งเป็นโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ จัดทำโดยองค์การสหประชาชาติ FAO/WHO

นายยูกิฮิโตะ โนซากิ

ตำแหน่ง:
 • กรรมการบริหาร

สัญชาติ:

ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัย Akita ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการบริหาร บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • Operating Officer/ General Manager, Mold Technology Dept. บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • 2560 General Manager, Mold Technology Dept. บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • 2559 General Manager, Engineering Dept. บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • 2558 General Manager, Quality Assurance Dept. บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด

นายฮิสะโตชิ อิสุโบะ

ตำแหน่ง:
 • กรรมการบริหาร

สัญชาติ:

ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยคันไช ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการบริหาร บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • Executive Operating Officer Corporate Planning บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • เม.ย. 2561 Operating Officer Global Business Planning บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • เม.ย. 2559 General Manager Operational Headquarter บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • มิ.ย. 2558 Head of Procurement Center บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • เม.ย. 2555 General Manager – Procurement บริษัท โตโย ไซกัน ไกซา จำกัด