คณะผู้บริหาร

นายโอภาศ ธันวารชร

ตำแหน่ง:
 • ผู้จัดการใหญ่

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (2004)


ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 1 ก.ย. 2564-31 ธ.ค. 2564 รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
 • 2554 – 2560 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายยูกิฮิโตะ โนซากิ

ตำแหน่ง:
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสเทคนิค

สัญชาติ:

ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัย Akita ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสเทคนิค บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • Operating Officer/ General manager, Mold Technology Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • 2560 General Manager, Mold Technology Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • 2559 General Manager, Engineering Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • 2558 General Manager, Quality Assurance Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด

นายรุจน์ ตัณฑเศรษฐี

ตำแหน่ง:
 • ผู้อำนวยการโรงงาน

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการองค์กร)
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2563 ผู้อำนวยการเทคนิคบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2556-2562 ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2548-2555 ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

นางสาวนฤภร อรุณประพันธ์

ตำแหน่ง:
 • ผู้อำนวยการขาย

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
  ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

● ผู้อำนวยการขาย บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
● 2550–2561 ผู้อำนวยการขายและการตลาด บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
● 2550–2561 ผู้อำนวยการการตลาด บริษัท เอ็มเอ็มเค อินเตอร์เทรด จำกัด
● 2549-2550 ผู้จัดการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
● 2547-2548 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แฟ็คทอรี่ทอล์ค จำกัด

นายพีรเศรษฐ์ โสภคณิสฐ์

ตำแหน่ง:
 • ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

● ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
● 2561–2564 ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
● 2559-30 เม.ย. 61 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
● 2558 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
● 2553– 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)