คณะผู้บริหาร

นายโอภาศ ธันวารชร

ตำแหน่ง:
 • ผู้จัดการใหญ่

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (2004)
 • Director Certification Program (DCP 335/2023)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 1 ก.ย. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2560 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายยูกิฮิโตะ โนซากิ

ตำแหน่ง:
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสเทคนิค

สัญชาติ:

ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัย Akita ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสเทคนิค บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • Operating Officer/ General Manager, Mold Technology Dept. บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • 2560 General Manager, Mold Technology Dept. บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • 2559 General Manager, Engineering Dept. บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • 2558 General Manager, Quality Assurance Dept. บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด

นายหัสพงศ์ วาริพันธ์วรกุล

ตำแหน่ง:
 • ผู้อำนวยการโรงงาน

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2565 – ธ.ค. 2565 รองผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2564 – ก.พ. 2565 ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บมจ. อาปิโก ฟอร์จจิ้ง และบจก. อาปิโก พรีซิชั่น
 • ก.ย. 2556 – พ.ค. 2561 ผู้อำนวยการโรงงาน บจก. พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้งและบจก. ไดคาสติ้ง
 • ม.ค. 2551 – ส.ค. 2556 รองผู้จัดการทั่วไป บจก. สยามโตโยต้า แมนูแฟคเจอริ่ง

นายบัญชา ไตรยปัญจวิทย์

ตำแหน่ง:
 • ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม        อุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2565 – พ.ค. 2566 ผู้ช่วยผู้อำนวยการประกันคุณภาพ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – 2564 ผู้จัดการฝ่ายผลิตฝาพลาสติก บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายผลิตฝาโลหะ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

นายชรินทร์ วาณิชวทัญญู

ตำแหน่ง:
 • ผู้อำนวยการเทคนิค

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Mini MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ผู้อำนวยการเทคนิค และผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2565 – พ.ค. 2566 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิค และผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2564 – ก.พ. 2566 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – 2564 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมทั่วไป บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

นางจิรพร หนูทอง

ตำแหน่ง:
 • ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณทิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – มิ.ย. 2566 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินส่วนภูมิภาค บริษัท ลินฟ้อกอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป
 • 2558 – 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริติชเคานซิล
 • 2556 – 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน มูลนิธิฟรีแลนด์
 • 2555 ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารทีเอ็มบี จำกัด (มหาชน)