คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ตำแหน่ง:
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ:

ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • พณ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.Sc. (Textile Engineering), University of Leeds, U.K.
 • วศ.บ.(อุตสาหกรรมโรงงาน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP 39/2005)
 • Director Certification Program (DCP 83/2007)
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2015)
 • Board Nomination & Compensation Program (BNCP 7/2019)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด
 • 2548-2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557-2563 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
 • 2556-2562 กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ตำแหน่ง:
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ Hiroshima University of Economics
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Economice, Northwestern University, USA
 • Directors Certification Program (DCP 17/2022)
 • Financial Statements for Directors (FSD 2/2008)
 • Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)
 • Financial Institutions Governance Program (FGP 7/2013)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด 
 • 2559-2561 ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 2555-2560 กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552-2559 กรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2556-2558 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2554-2558 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

ศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล

ตำแหน่ง:
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ:

ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท และปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการหมัก มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
 • Director Accreditation Program (DAP 97/2012)
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2022)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าแทน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
 • 2528-2563 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2540-2554 ผู้แทนไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการประชุม Codex Committee on Food Hygiene ซึ่งเป็นโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ จัดทำโดยองค์การสหประชาชาติ FAO/WHO

นายฮิสะโตชิ อิสุโบะ

ตำแหน่ง:
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ:

ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยคันไช ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่งงานปัจจุบัน / ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • Executive Operating Officer Corporate Planning บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • เม.ย. 2561 Operating Officer Global Business Planning บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • เม.ย. 2559 General Manager Operational Headquarter บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด
 • มิ.ย. 2558 Head of Procurement Center บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • เม.ย. 2555 General Manager – Procurement บริษัท โตโย ไซกัน ไกซา จำกัด